LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), CARRÉ-FURNITURE, S.A. posa en coneixement dels usuaris la següent informació :

Les dades que els usuaris facilitin com a conseqüència de la utilització i sol·licitud dels diferents serveis que s'ofereixen a través del web a la qual s'accedeix, entre d'altres, mitjançant l'adreça principal IP CARRÉ-FURNITURE, S.A., seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers el "responsable" és l'empresa CARRÉ-FURNITURE, S.A., amb domicili al Avda. Montserrat, 70 (08570 Torelló - Barcelona ).

Quan per a la utilització o sol·licitud d'algun servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. En aquest sentit, serà obligació dels usuaris mantenir actualitzades les dades de manera que corresponguin a la realitat en cada moment.

En facilitar dades de caràcter personal mitjançant la sol·licitud dels serveis que s'ofereixen a través d'aquest lloc web o l'enviament per qualsevol altre mitjà, els usuaris accepten la incorporació de les dades facilitades als fitxers automatitzats de CARRÉ-FURNITURE, S.A.

Els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets podrà efectuar-se mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a carre@carre.net o per una carta a CARRÉ-FURNITURE, S.A., amb domicili al Avda. Montserrat, 70 (08570 Torelló - Barcelona), indicant com a referència "dades personals".

Les dades registrades únicament seran utilitzades amb la finalitat de possibilitar el normal desenvolupament dels serveis i informacions sol·licitats per l'usuari, efectuar estadístiques, remetre informació de caràcter cultural, científic, empresarial i altres finalitats derivades de les activitats i serveis propis de l'entitat responsable dels fitxers.

L'adreça de correu electrònic facilitada pels usuaris durant el procés de subscripció a algun servei ofert per la pàgina web CARRÉ-FURNITURE, S.A., es pot utilitzar per a la comunicació dels butlletins informatius de CARRÉ-FURNITURE, S.A., així com dels nous serveis i/o activitats de l'empresa. L'usuari, en qualsevol moment, podrà revocar el seu consentiment mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a carre@carre.net.

CARRÉ-FURNITURE, S.A. es compromet a no recollir informació innecessària sobre els seus usuaris, indicant-los en cada moment el caràcter obligatori o facultatiu de les respostes a les preguntes que els siguin plantejades, a tractar amb extrema diligència la informació personal que li puguin facilitar, i a complir en qualsevol fase del tractament amb l'obligació de guardar secret respecte de les dades facilitades pels usuaris.

Així mateix, es compromet a adoptar en tot moment les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, per evitar la pèrdua, alteració, o accés no autoritzat, implementant amb aquesta finalitat tots els mitjans i sistemes tècnics al seu abast, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

CARRÉ-FURNITURE, S.A. es reserva el dret a modificar la política de tractament i seguretat de dades personals, sempre en els termes permesos per la legislació vigent i prèvia comunicació als interessats, bé mitjançant publicació en aquesta mateixa pàgina o en qualsevol altre lloc de la web, o per qualsevol altre mitjà de comunicació o difusió que es considerin oportú.

desplegar
plegar
CARRÉ-FURNITURE, S.A.
Avda. Montserrat, 70
08570 Torelló - Barcelona
+34 93 850 49 39
carre@carre.net
Llei de protecció de dades  |  Avís legal

Xhtml 1.0 | CSS 2.1 | Wai-AA | Taw2
IExplorer 7+ | Google Chrome | Firefox 3+ | Safari  | 1024x768